Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Tio ämnen på forskarnivå att välja mellan

Forskarskolan i utbildningsvetenskap vid Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning (CUL) är Sveriges enda ämnesövergripande forskarskola inom utbildningsvetenskap.
Doktoranderna vid CUL forskarskola kan antas till ett av följande tio forskarutbildningsämnen.

Barn- och ungdomsvetenskap

Barn- och ungdomsvetenskap är ett ämne på forskarnivå som behandlar aspekter av barns och ungas lärande, utveckling och socialisation från födseln till ungdomsåren ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Fokus riktas mot formella och informella utbildningsmiljöer och mot frågor i gränslandet mellan pedagogiska miljöer, fritidskulturer och familjen. Ämnet utgår från ett helhetsperspektiv på barn och unga. Genom att kombinera psykologiska, sociologiska, pedagogiska och kulturanalytiska perspektiv genereras kunskap om vad det innebär att växa upp och socialiseras in i det moderna samhället. Utbildningen syftar till att utveckla de kunskaper och färdigheter samt den kritiska förmåga som erfordras för att självständigt och i samarbete med andra forskare eller praktiker kunna planlägga, genomföra och muntligt och skriftligt redovisa vetenskapliga studier av för barn- och ungdomsvetenskaplig verksamhet, relevanta frågeställningar. Utbildningen ska ge insikter och färdigheter i samhällsvetenskapliga teorier och metoder av relevans för vetenskaplig forskning om barn- och ungdomsvetenskap samt ge förutsättningar för att bidra till professionell utveckling av ämnet. Utbildningen ska också ge fördjupade kunskaper och färdigheter i för lärarprofessionen relevanta teorier och metoder..

Allmän studieplan

Child and Youth Studies

Child and Youth Studies is a third-cycle subject dealing with aspects of child and youth learning, development and socialisation, from birth to young adulthood applying a multidisciplinary perspective. The focus is on formal and informal educational environments and on issues on the borders between pedagogical environments, leisure cultures and family. The subject is based on a holistic perspective on children and young people. By combining psychological-, sociological-, pedagogical- and cultural analytic perspectives, knowledge is generated about what it means to grow up and be socialized into modern society. The PhD education aims to develop the knowledge and skills as well as the critical ability required to independently and in collaboration with other researchers or practitioners be able to plan, implement and report scientific studies orally and in writing, and issues of relevance for child and youth studies

The PhD training will provide insights and skills in social science theories and methods of relevance to scientific research on child and youth studies as well as provide conditions for contributing to the professional development of the subject. The PhD training will also provide in-depth knowledge and skills in theories and methods relevant to the teaching profession.
 

General Syllabus

Kontaktpersoner:

Mona Lundin, mona.lundin@ped.gu.se 031-786 5977

Annika Lantz-Andersson, annika.lantz-andersson@ped.gu.se 031-786 2275
 

Estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap

Forskarutbildningen syftar till att ge en allsidig vetenskaplig skolning som också ger en god förberedelse för sådana uppgifter i samhället där kunskaper i estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap är av värde. Forskningsämnet tar fasta på relationen mellan praktiken inom ämnesområden såsom bild, musik, slöjd, dans, drama, teater etc. liksom medieneutral estetisk verksamhet och lärares och elevers undervisande och lärande inom dessa kunskapsområden i för- grund- och gymnasieskolan. Forskningsämnet är skapat för att utforska läraryrkets didaktik inom estetiska uttrycksformer.

Vid 2020 års utlysning är den enda helfinansierade platsen vikt åt sökande inom områdena musik, teater eller dans, med placering vid HSM - Högskolan för scen och musik. Sökande med finansiering för lön från skolhuvudman är välkommen att ansöka till ytterligare studieplatser vid HSM, men även inom områdena bild eller slöjd vid Högskolan för design och konsthantverk. Observera att intyg från arbetsgivare i sådana fall måste bifogas.

Studieplan för Estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap

Kontaktpersoner:

Slöjd och Bild: Marléne Johansson, marlene.johansson@hdk.gu.se, 031-786 42 13

Musik, Teater, Drama och Dans: Monica Lindgren, monica.lindgren@hsm.gu.se, 031 – 786 41 57

Länk till fakulteten

Research on Arts Education

The doctoral education aims at providing a comprehensive scientific education that also provides a good preparation for such tasks in society where knowledge of aesthetic forms of expression with a focus on educational science is of value. The education focuses on the relationship between practice in subject areas such as visual arts, music, sloyd, dance, drama, theatre, etc. as well as media-neutral aesthetic activities and teachers’ and students’ teaching and learning within these areas of knowledge in the Swedish primary and secondary schools as well as in upper secondary school. The education is designed to explore the teaching profession's didactics (the didactic of teacher) in aesthetic forms of expression. 

At the 2020 call for proposals, the only fully financed place of study as a doctoral student is emphasised on applicants in the fields of music, theater and dance, with location at HSM - Academy of Music and Drama. Applicants with salary funded by their school principal are welcome to apply for additional study places at HSM, but also in the fields of visual arts and sloyd at the Academy of Design and Crafts. Please note that certificate from employer in such cases must be attached. The studies are mainly held in Swedish.
General Syllabus for Doctoral (third-­‐cycle) Education in Research on Arts Education
Contakt:

Visual arts and Sloyd: Marléne Johansson, marlene.johansson@hdk.gu.se, 031-786 42 13

Music, Theatre, Drama and Dance: Monica Lindgren, monica.lindgren@hsm.gu.se 031-786 41 57

Link to the faculty


Humaniora med inriktning mot utbildningsvetenskap

Forskarutbildningen syftar till att utveckla de kunskaper och färdigheter samt den kritiska förmåga som erfordras för att självständigt och i samarbete med andra forskare eller praktiker kunna planlägga, genomföra och muntligt och skriftligt redovisa vetenskapliga studier av lärande, undervisning, utbildning och socialisation utifrån ett historisk-filosofiskt, språkvetenskapligt eller litteraturvetenskapligt perspektiv. Utbildningen skall ge fördjupade kunskaper och färdigheter i för lärarprofessionen relevanta teorier och metoder.

English version:
Humanities specializing in Educational Sciences deals with approaches to problems and perspectives within learning, knowledge formation and knowledge processes. These approaches to problems and perspectives are to link to one or more of the other third-cycle subject areas at the Faculty of Arts. The ambition is that the postgraduate studies will give a solid knowledge and excellent skills in independent research, how to publish in international journals, as well as teaching skills. The education is also designed to lay the foundation for post-doctoral scholarly work.

Studieplan för Humaniora med inriktning mot utbildningsvetenskaLicstudieplan

General syllabus for Degree of DoctorGeneral syllabus for Degree of Licentiate

Kontaktpersoner:

Mikael Strömberg, mikael.stromberg@gu.se 031-786 1042
Pauli Kortteinen, pauli.kortteinen@gu.se, 031-768 6570

Länk till fakulteten


Idrottsvetenskap

Forskarutbildningen syftar till att utveckla de kunskaper och färdigheter samt den kritiska förmåga som krävs för att självständigt och i samarbete med andra forskare eller praktiker kunna planlägga, genomföra och muntligt och skriftligt redovisa vetenskapliga studier av lärande, undervisning, utbildning utifrån ett idrottsvetenskapligt perspektiv. Utbildningen skall ge fördjupade kunskaper och färdigheter i för lärarprofessionen relevanta teorier och metoder.

 

Allmän studieplan

Sport Science

The doctoral program aims to develop the knowledge and skills as well as the critical ability required to independently and in collaboration with other researchers or practitioners be able to plan, carry out and orally and in writing present scientific studies of learning, teaching, education from a sports science perspective. The education shall provide in-depth knowledge and skills in the theories and methods relevant to the teacher profession.

General Syllabys

Kontaktpersoner:

Anders Raustorp, anders.raustorp@gu.se 0708-118706

Annika Lantz-Andersson, annika.lantz-andersson@ped.gu.se 031-786 2275

Kostvetenskap

Forskarutbildningen syftar till att utveckla de kunskaper och färdigheter samt den kritiska förmåga som krävs för att självständigt och i samarbete med andra forskare eller praktiker kunna planlägga, genomföra och muntligt och skriftligt redovisa vetenskapliga studier av lärande, undervisning, utbildning utifrån ett kostvetenskapligt perspektiv. Utbildningen skall ge fördjupade kunskaper och färdigheter i för lärarprofessionen relevanta teorier och metoder.


Allmän studieplan

Food and Nutrition

The doctoral program aims to develop the knowledge and skills as well as the critical ability required to independently and in collaboration with other researchers or practitioners be able to plan, carry out and orally and in writing present scientific studies of learning, teaching, education from a food and nutrition perspective. The education shall provide in-depth knowledge and skills in the theories and methods relevant to the teacher profession.
 

General Syllabus

Kontaktpersoner:

Anders Raustorp, anders.raustorp@gu.se 0708-118706

Annika Lantz-Andersson, annika.lantz-andersson@ped.gu.se 031-786 2275


Matematik/naturvetenskap, inriktning utbildningsvetenskap

Forskarutbildningen syftar till att utveckla den studerande till en självständig och kritisk forskare, med förmåga att planlägga, slutföra och muntligt och skriftligt redovisa forskningsprojekt som studerar kunskapsbildning, undervisning och utbildning inom något matematiskt/naturvetenskapligt område. Utbildningen ska vidare utveckla fördjupade ämneskuskaper och en förtrogenhet med vetenskapliga metoder inom såväl matematik/naturvetenskap som inom utbildningsvetenskap och en medvetenhet om ämnesområdenas olika kunskapsteoretiska grund. Forskningsområdet är till sin natur mångvetenskapligt och samarbete med forskare med annan inriktning är väsentlig.

English version:
The aim of the doctoral programme is to provide the student with the tools necessary for becoming an independent and analytical scientist, with the ability to plan, execute and present, both orally and in writing, scientific projects examining the fields of knowledge development, teaching and education within mathematics/the natural sciences.

Moreover, it shall develop in-depth subject knowledge, and an understanding of applicable scientific methods within mathematics/the natural sciences and educational science respectively, as well as an awareness about the different subjects’ theoretical framework. The research area is inherently inter-disciplinary, thus collaboration with scientists from other fields will constitute a vital part of the programme.

Studieplan för Matematik/naturvetenskap inriktning utbildningsvetenskap

Syllabus for the Third-Cycle Programme in the Natural Sciences/ Mathematics, specialising in Educational Sciences


Kontaktperson:


Gabriella Olshammar, gabriella.olshammar@gu.se  031-786 9875

Länk till fakulteten

 

Pedagogiskt arbete

Pedagogiskt arbete är ett ämne på forskarnivå med fokus på olika perspektiv och aspekter av arbete inom utbildningsinstitutioner i samhället. Inom pedagogiskt arbete är syftet att genom praktiknära
forskning skapa ny och tillämpningsbar kunskap som behandlar olika aspekter av fostran, utbildning, lärande, undervisning och andra påverkansprocesser i relation till lärarprofessionen. Utbildning på forskarnivå i pedagogiskt arbete ska ha relevans för den profession och pedagogiska praktik som studeras.

Forskarutbildningen syftar till att utveckla de kunskaper och färdigheter samt den kritiska förmåga som erfordras för att självständigt och i samarbete med andra forskare eller praktiker kunna planlägga, genomföra och muntligt och skriftligt redovisa vetenskapliga studier av för pedagogisk yrkesverksamhet relevanta frågeställningar. Utbildningen skall ge insikter och färdigheter i samhällsvetenskaplig teori och metod av relevans för vetenskaplig forskning om pedagogisk yrkesverksamhet. Utbildningen skall också ge fördjupade och allsidiga insikter inom det utbildningsvetenskapliga området. Ytterligare ett mål är att utbildningen skall ge förutsättningar för att bidra till professionell utveckling av pedagogiskt arbete

Allmän studieplan

English version:
Pedagogical work is a third-cycle subject focussing on different perspectives and aspects of work within educational institutions in society. Within pedagogical work, the purpose is to create new and applicable knowledge through practice-centred research dealing with different aspects of upbringing, education, learning, teaching and other processes related to the teaching profession.

General Syllabus

Kontaktpersoner:

Angelika Kullberg, angelika.kullberg@ped.gu.se 031-786 2067

Alli Klapp, alli.klapp@ped.gu.se, 031-786 2770

Annika Lantz-Andersson, annika.lantz-andersson@ped.gu.se 031-786 2275
 

Samhällsvetenskap med utbildningsvetenskaplig inriktning

Forskarutbildningen syftar till att ge den studerande möjlighet att utveckla förmågan att självständigt bedriva samhällsvetenskaplig forskning och utvecklingsarbete inom det utbildningsvetenskapliga fältet. Forskningsämnet omfattar såväl samhällets politiska och ekonomiska strukturer som dess organisations-, familje- och individnivå. Ämnet hanterar fundamentala problemställningar rörande människans upplevelser och handlande, dels som individ, dels i samspel med andra människor och som delaktig i sociala, kulturella, politiska och ekonomiska samhälleliga skeenden och institutioner. Samhällsvetenskap med utbildningsvetenskaplig inriktning har en given koppling till innehållet i skolans samhällsorienterade ämnen och skolämnet samhällskunskap, men inbegriper även studiet av olika strukturella och institutionella faktorer som rör organisation av utbildning och lärande i samhället.

Studieplan för Samhällsvetenskap med utbildningsvetenskaplig inriktning

Studieplan för Samhällsvetenskap med utbildningsvetenskaplig inriktning, lic.

English version:
Educational science in social science is a subject connected to teacher education and pedagogical work, and it includes the society’s political and economic structure as well as its organisational, family and individual level. The subject deals with fundamental problems concerning the human’s experiences and actions, partly as an individual, partly in interaction with other humans and as part of social, cultural, political and economic social processes and institutions.

Educational science in social science has a given connection to the content of the school’s society oriented subjects and the school subject civics, but also comprises the study of different structural and institutional factors that concern the organisation of education and learning in the society.
 

General syllabus for third-cycle studies in Social Sciences (specialising in Educational Sciences)

General syllabus for third-cycle licentiate studies in Social Sciences (specialising in Educational Sciences)  
Kontaktperson:

Karl-Fredrik Ahlmark, karl-fredrik.ahlmark@gu.se

Länk till fakulteten

 

Tillämpad informationsteknologi med inriktning mot utbildningsvetenskap

Tillämpad informationsteknologi med inriktning mot utbildningsvetenskap är ett ämne i gränslandet mellan olika vetenskapsområden. Det  karaktäriseras av en tvär- och mångvetenskaplighet, där teknik och naturvetenskap, humaniora och samhällsvetenskap möts. Ämnet är inriktat på design, organisering och användning av IT på såväl individuell, organisatorisk som samhällelig nivå.

Forskningen i ämnet kan fokusera på makroaspekter, exempelvis hur IT förändrar förutsättningarna för att organisera utbildning; mesoaspekter, exempelvis lärandemiljöer och undervisningsprocesser där IT är en komponent, exempelvis samspelet mellan elever och lärare; eller  mikroaspekter, exempelvis elevers lärandeprocesser och lärande.

Forskning i ämnet kan bedrivas med en empirisk och analytisk inriktning eller design och utveckling av teknologier, infrastrukturer och miljöer för lärande.

Applied Information Technology with specialization in Educational Sciences
The aim of the doctoral programme is to develop the knowledge and skills as well as the critical ability necessary to, individually and in collaboration with other researchers or practitioners, plan, conduct and present, both verbally and in writing, scientific studies of implementation, development and organisation of information technologies for education, teaching and learning.

The subject is interdisciplinary. Based on theories and methods derived from computer, systems and educational sciences, it also encompasses broader perspectives grounded in social and behavioural sciences, as well as in the humanities.

The research within the field aims at developing knowledge, terminology and methods for pedagogical applications of information technology and is grounded in empirical studies in the form of, for example, field studies, action research and design experiments. Research based on development work may also be conducted.

Studieplan för Tillämpad informationsteknologi med inriktning mot utbildningsvetenskap


Kontaktperson:

Johan Lundin, johan.lundin@ait.gu.se 0707-19 13 31

Länk till fakulteten

 

Ämnesdidaktik med inriktningar

Ämnesdidaktik är ett ämne på forskarnivå där undervisningens, lärandets och utbildningens villkor, processer samt resultat studeras i förhållande till ett specifikt innehåll. Av särskilt intresse är relationer och samband mellan lärande och undervisning samt hur vi organiserar, resonerar och agerar relativt detta specifika innehåll. Ämnesdidaktisk forskning utgörs ofta av klassrumsstudier, men kan också anta strukturella perspektiv t.ex. genom studier av utbildningssystem, läro-och kursplaner

 

Allmän studieplan

English version:
Subject matter education is a third-cycle subject where the conditions, processes and results of teaching, learning and education are studied in relation to content. The relationships and links between learning and teaching are of particular interest, as is how we organise, discuss and act in relation to such specific content. Empirical research into subject matter education often involves classroom studies, but may also embrace structural perspectives, e.g.by studying education systems, curricula and syllabuses
 

General Syllabus


Kontaktpersoner:

Angelika Kullberg, angelika.kullberg@ped.gu.se 031-786 2067

Alli Klapp
, alli.klapp@ped.gu.se, 031-786 2770

Annika Lantz-Andersson, annika.lantz-andersson@ped.gu.se 031-786 2275

Sidansvarig: Linda Morgan|Sidan uppdaterades: 2019-12-12
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?