Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Tio ämnen på forskarnivå att välja mellan

Forskarskolan i utbildningsvetenskap vid Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning (CUL) är Sveriges enda ämnesövergripande forskarskola inom utbildningsvetenskap.
Doktoranderna vid CUL forskarskola kan antas till ett av följande tio forskarutbildningsämnen.

Barn- och ungdomsvetenskap

Barn- och ungdomsvetenskap är ett ämne på forskarnivå som behandlar aspekter av barns och ungas lärande, utveckling och socialisation från födseln till ungdomsåren ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Fokus riktas mot formella och informella utbildningsmiljöer och mot frågor i gränslandet mellan pedagogiska miljöer, fritidskulturer och familjen. Ämnet utgår från ett helhetsperspektiv på barn och unga. Genom att kombinera psykologiska, sociologiska, pedagogiska och kulturanalytiska perspektiv genereras kunskap om vad det innebär att växa upp och socialiseras in i det moderna samhället. Utbildningen syftar till att utveckla de kunskaper och färdigheter samt den kritiska förmåga som erfordras för att självständigt och i samarbete med andra forskare eller praktiker kunna planlägga, genomföra och muntligt och skriftligt redovisa vetenskapliga studier av för barn- och ungdomsvetenskaplig verksamhet, relevanta frågeställningar. Utbildningen skall ge insikter och färdigheter i samhällsvetenskaplig teori och metod av relevans för vetenskaplig forskning om barn- och ungdomsvetenskaplig verksamhet samt förutsättningar för att bidra till professionell utveckling av ämnet. Utbildningen skall också ge fördjupade kunskaper och färdigheter i för lärarprofessionen relevanta teorier och metoder.

Allmän studieplan

General Syllabus

Kontaktpersoner:

Mona Lundin, mona.lundin@ped.gu.se 031-786 5977

Annika Lantz-Andersson, annika.lantz-andersson@ped.gu.se 031-786 2275
 

Estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap

Forskarutbildningen syftar till att ge en allsidig vetenskaplig skolning som också ger en god förberedelse för sådana uppgifter i samhället där kunskaper i estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap som vetenskap är av värde. Forskningsämnet tar fasta på relationen mellan praktiken inom olika konstområden såsom bild, musik, slöjd, dans, drama etc. samt medieneutral estetisk verksamhet och lärares och elevers undervisande och lärande inom dessa kunskapsområden i för- grund- och gymnasieskolan. Forskningsämnet är skapat för att utforska läraryrkets didaktik inom estetiska uttrycksformer.

Studieplan för Estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap

Research on Arts Education

Research on Arts Education as a discipline studies all forms of teaching/learning processes within the aesthetic field of knowledge, including the frameworks, the prerequisites, the traditions and the conditions that govern the situations where these fields of knowledge make up the content of the different teaching/learning processes.
Thus, problems are treated in contexts where music, dance, visual culture, and the like, have been a part of upbringing, education, teaching or other influence exerted in a certain cultural situation. Research on Arts Education as a field of research is interdisciplinary in character and uses theories and methods from education, psychology, sociology, philosophy, anthropology, musicology, art history and artistic research, for example, in order to understand and explain phenomena within the aesthetic field of knowledge.

General Syllabus for Doctoral (third-­‐cycle) Education in Research on Arts Education
Kontaktperson:

Monica Lindgren, monica.lindgren@hsm.gu.se 031-786 41 57

Länk till fakulteten


Humaniora med inriktning mot utbildningsvetenskap

Forskarutbildningen syftar till att utveckla de kunskaper och färdigheter samt den kritiska förmåga som erfordras för att självständigt och i samarbete med andra forskare eller praktiker kunna planlägga, genomföra och muntligt och skriftligt redovisa vetenskapliga studier av lärande, undervisning, utbildning och socialisation utifrån ett historisk-filosofiskt, språkvetenskapligt eller litteraturvetenskapligt perspektiv. Utbildningen skall ge fördjupade kunskaper och färdigheter i för lärarprofessionen relevanta teorier och metoder.

Studieplan för Humaniora med inriktning mot utbildningsvetenskaLicstudieplan

General syllabus for Degree of DoctorGeneral syllabus for Degree of Licentiate

Kontaktpersoner:

Mikael Strömberg, mikael.stromberg@gu.se 031-786 1042
Åsa Abelin, asa.abelin@ling.gu.se 031-786 5233

Länk till fakulteten


Idrottsvetenskap

Forskarutbildningen syftar till att utveckla de kunskaper och färdigheter samt den kritiska förmåga som krävs för att självständigt och i samarbete med andra forskare eller praktiker kunna planlägga, genomföra och muntligt och skriftligt redovisa vetenskapliga studier av lärande, undervisning, utbildning utifrån ett idrottsvetenskapligt perspektiv. Utbildningen skall ge fördjupade kunskaper och färdigheter i för lärarprofessionen relevanta teorier och metoder.

Allmän studieplan

General Syllabys

Kontaktpersoner:

Anders Raustorp, anders.raustorp@gu.se 031-786 4205

Annika Lantz-Andersson, annika.lantz-andersson@ped.gu.se 031-786 2275

Kostvetenskap

Forskarutbildningen syftar till att utveckla de kunskaper och färdigheter samt den kritiska förmåga som krävs för att självständigt och i samarbete med andra forskare eller praktiker kunna planlägga, genomföra och muntligt och skriftligt redovisa vetenskapliga studier av lärande, undervisning, utbildning utifrån ett kostvetenskapligt perspektiv. Utbildningen skall ge fördjupade kunskaper och färdigheter i för lärarprofessionen relevanta teorier och metoder.


Allmän studieplan

General Syllabus

Kontaktpersoner:

Anders Raustorp, anders.raustorp@gu.se 031-786 4205

Annika Lantz-Andersson, annika.lantz-andersson@ped.gu.se 031-786 2275


Matematik/naturvetenskap, inriktning utbildningsvetenskap

Forskarutbildningen syftar till att utveckla den studerande till en självständig och kritisk forskare, med förmåga att planlägga, slutföra och muntligt och skriftligt redovisa forskningsprojekt som studerar kunskapsbildning, undervisning och utbildning inom något matematiskt/naturvetenskapligt område. Utbildningen ska vidare utveckla fördjupade ämneskuskaper och en förtrogenhet med vetenskapliga metoder inom såväl matematik/naturvetenskap som inom utbildningsvetenskap och en medvetenhet om ämnesområdenas olika kunskapsteoretiska grund. Forskningsområdet är till sin natur mångvetenskapligt och samarbete med forskare med annan inriktning är väsentlig.

English version:
The aim of the doctoral programme is to provide the student with the tools necessary for becoming an independent and analytical scientist, with the ability to plan, execute and present, both orally and in writing, scientific projects examining the fields of knowledge development, teaching and education within mathematics/the natural sciences.

Moreover, it shall develop in-depth subject knowledge, and an understanding of applicable scientific methods within mathematics/the natural sciences and educational science respectively, as well as an awareness about the different subjects’ theoretical framework. The research area is inherently inter-disciplinary, thus collaboration with scientists from other fields will constitute a vital part of the programme.

Studieplan för Matematik/naturvetenskap inriktning utbildningsvetenskap

Syllabus for the Third-Cycle Programme in the Natural Sciences/ Mathematics, specialising in Educational Sciences


Kontaktperson:


Gabriella Olshammar, gabriella.olshammar@gu.se  031-786 9875

Länk till fakulteten

 

Pedagogiskt arbete

Pedagogiskt arbete är ett ämne på forskarnivå med fokus på olika perspektiv och aspekter av arbete inom utbildningsinstitutioner i samhället. Inom pedagogiskt arbete är syftet att genom praktiknära
forskning skapa ny och tillämpningsbar kunskap som behandlar olika aspekter av fostran, utbildning, lärande, undervisning och andra påverkansprocesser i relation till lärarprofessionen. Utbildning på forskarnivå i pedagogiskt arbete ska ha relevans för den profession och pedagogiska praktik som studeras.

Forskarutbildningen syftar till att utveckla de kunskaper och färdigheter samt den kritiska förmåga som erfordras för att självständigt och i samarbete med andra forskare eller praktiker kunna planlägga, genomföra och muntligt och skriftligt redovisa vetenskapliga studier av för pedagogisk yrkesverksamhet relevanta frågeställningar. Utbildningen skall ge insikter och färdigheter i samhällsvetenskaplig teori och metod av relevans för vetenskaplig forskning om pedagogisk yrkesverksamhet. Utbildningen skall också ge fördjupade och allsidiga insikter inom det utbildningsvetenskapliga området. Ytterligare ett mål är att utbildningen skall ge förutsättningar för att bidra till professionell utveckling av pedagogiskt arbete

Allmän studieplan

General Syllabus

Kontaktpersoner:

Angelika Kullberg, angelika.kullberg@ped.gu.se 031-786 2067

Anna-Carin Jonsson, anna-carin.jonsson@gu.se 031-786 2323

Annika Lantz-Andersson, annika.lantz-andersson@ped.gu.se 031-786 2275
 

Samhällsvetenskap med utbildningsvetenskaplig inriktning

Forskarutbildningen syftar till att ge den studerande möjlighet att utveckla förmågan att självständigt bedriva samhällsvetenskaplig forskning och utvecklingsarbete inom det utbildningsvetenskapliga fältet. Forskningsämnet omfattar såväl samhällets politiska och ekonomiska strukturer som dess organisations-, familje- och individnivå. Ämnet hanterar fundamentala problemställningar rörande människans upplevelser och handlande, dels som individ, dels i samspel med andra människor och som delaktig i sociala, kulturella, politiska och ekonomiska samhälleliga skeenden och institutioner. Samhällsvetenskap med utbildningsvetenskaplig inriktning har en given koppling till innehållet i skolans samhällsorienterade ämnen och skolämnet samhällskunskap, men inbegriper även studiet av olika strukturella och institutionella faktorer som rör organisation av utbildning och lärande i samhället.

Studieplan för Samhällsvetenskap med utbildningsvetenskaplig inriktning

Studieplan för Samhällsvetenskap med utbildningsvetenskaplig inriktning, lic.

 
Kontaktperson:

Karl-Fredrik Ahlmark, karl-fredrik.ahlmark@gu.se

Länk till fakulteten

 

Tillämpad informationsteknologi med inriktning mot utbildningsvetenskap

Tillämpad informationsteknologi med inriktning mot utbildningsvetenskap är ett ämne i gränslandet mellan olika vetenskapsområden. Det  karaktäriseras av en tvär- och mångvetenskaplighet, där teknik och naturvetenskap, humaniora och samhällsvetenskap möts. Ämnet är inriktat på design, organisering och användning av IT på såväl individuell, organisatorisk som samhällelig nivå.

Forskningen i ämnet kan fokusera på makroaspekter, exempelvis hur IT förändrar förutsättningarna för att organisera utbildning; mesoaspekter, exempelvis lärandemiljöer och undervisningsprocesser där IT är en komponent, exempelvis samspelet mellan elever och lärare; eller  mikroaspekter, exempelvis elevers lärandeprocesser och lärande.

Forskning i ämnet kan bedrivas med en empirisk och analytisk inriktning eller design och utveckling av teknologier, infrastrukturer och miljöer för lärande.

Applied Information Technology with specialization in Educational Sciences
The aim of the doctoral programme is to develop the knowledge and skills as well as the critical ability necessary to, individually and in collaboration with other researchers or practitioners, plan, conduct and present, both verbally and in writing, scientific studies of implementation, development and organisation of information technologies for education, teaching and learning.

The subject is interdisciplinary. Based on theories and methods derived from computer, systems and educational sciences, it also encompasses broader perspectives grounded in social and behavioural sciences, as well as in the humanities.

The research within the field aims at developing knowledge, terminology and methods for pedagogical applications of information technology and is grounded in empirical studies in the form of, for example, field studies, action research and design experiments. Research based on development work may also be conducted.

Studieplan för Tillämpad informationsteknologi med inriktning mot utbildningsvetenskap


Kontaktperson:

Johan Lundin, johan.lundin@ait.gu.se 0707-19 13 31

Länk till fakulteten

 

Ämnesdidaktik med inriktningar

Utbildningens mål är att utveckla de kunskaper och färdigheter samt den kritiska förmåga som erfordras för att självständigt och i samarbete med andra forskare eller praktiker kunna planlägga, genomföra och muntligt och skriftligt redovisa vetenskapliga studier av ämneslärandets och ämnesundervisningens betingelser, processer och resultat. Utbildningen skall ge insikter och färdigheter i ämnesdidaktisk teori och forskningsmetodik, samhällsvetenskaplig metodologi och vetenskapsteori. Utbildningen skall också ge perspektiv på ämnesdidaktiken som samhällsvetenskaplig och tvärvetenskaplig disciplin samt fördjupade och allsidiga insikter inom vald ämnesdidaktisk inriktning. Ytterligare ett mål är att utbildningen skall ge förutsättningar för att bidra till professionell utveckling av läraryrket.

Allmän studieplan

General Syllabus


Kontaktpersoner:

Angelika Kullberg, angelika.kullberg@ped.gu.se 031-786 2067

Anna-Carin Jonsson,
anna-carin.jonsson@gu.se 031-786 2323

Annika Lantz-Andersson, annika.lantz-andersson@ped.gu.se 031-786 2275

Sidansvarig: Linda Morgan|Sidan uppdaterades: 2018-01-19
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?