Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Forskarskolans tillkomst

Vid Göteborgs universitet ansvarar Utbildningsvetenskapliga fakulteten för forskning och forskarutbildning knuten till lärarutbildning. Ansvaret regleras enligt följande i Högskolelagen 2 kap. 5 a §:

Universitet och högskolor där lärarexamen får avläggas skall alltid ha ett särskilt organ med ansvar för grundläggande lärarutbildning och för forskning som knyter an till sådan utbildning. Vid universitet och högskolor där det finns vetenskapsområde skall det särskilda organet ha ansvar också för sådan forskarutbildning som knyter an till lärarutbildningen.

Lärarutbildningen vid Göteborgs universitet är en angelägenhet för hela universitetet vilket innebär att grundläggande lärarutbildning och forskning/forskarutbildning som knyter an till lärarutbildningen skall finnas vid samtliga fakulteter. Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning (CUL) inrättades av Utbildnings- och forksningsnämnden för att svara mot intentionerna bakom lärarutbildningsreformen 2001. Syftet med CULs verksamhet är ytterst att främja utvecklingen av lärarprofessionens forskningsbas. Det kan ske genom ökad samverkan inom såväl Göteborgs universitet som mellan universitetet och andra lärosäten, med kommuner och pedagogiskt yrkesverksamma.

Forskningsuppdraget

I propositionen som låg till grund för ”En förnyad lärarutbildning” anges ett tydligt uppdrag för universitet och högskolor med vetenskapsområde ”att inom sina ramar vidta åtgärder för att förstärka utbildningsvetenskaplig forskning och forskarutbildning i nära anslutning till lärarutbildningen” (Regeringens proposition 1999/2000:135, s 41f). Det sägs här uttryckligen att ”ämnesinstitutioner med undervisning inom lärarutbildningen bör i betydligt högre utsträckning beakta behovet av ämnesdidaktisk forskning” och att ”forskning som bedrivs inom pedagogik, psykologi, sociologi, etnologi, statsvetenskap, ekonomi, filosofi med flera ämnen och som har relevans för lärarutbildning och skola, verkligen knyts till lärarutbildningarna” (Prop. 1999/2000:135, s 41). Ytterligare en viktig aspekt som framhålls i propositionen är en strävan att knyta samman högskolor som saknar egen forskarutbildning med universiteten i forskarcentra, forskarskolor och nätverk (Prop. 1999/2000:135,s 35).

Bakgrund till CUL

I samband med förarbetet inför lärarutbildningsreformens genomförande vid Göteborgs universitet tillsattes i februari 2001 en arbetsgrupp bestående av representanter från olika fakulteter som medverkar i lärarutbildningen. Gruppen hade till uppgift att se över forskning/forskarutbildning knuten till lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet. I augusti samma år – dvs i samband med att det särskilda organet för lärarutbildning tillträdde - lade gruppen fram en rapport med titeln ”Förslag till forskarutbildning med lärarutbildning som behörighetsgrund”. I rapporten presenteras dels redan existerande lärarutbildningsrelevanta forskarutbildningar och dels ett förslag om en ny forskarutbildning uppbyggd enligt en nätverksmodell som skulle fungera som en lokal forskarskola med en samordningsfunktion bestående av en studierektor.

För att betona vikten av forskningsfrågorna beslutade UFL hösten 2001 att anställa en särskild handläggare för forskningsfrågor vid UFL:s kansli. Handläggarens uppgift var att samordna och skapa förutsättningar för att utveckla området lärarutbildningsknuten forskning/forskarutbildning. Under våren 2002 inleddes arbetet med att ta fram en särskild forskningsstrategi för UFL. För att betona inriktningen på samverkan valde den nytillträdde forskningshandläggaren (Fredrika Lagergren) att kontakta dekaner och framstående lärarforskare inom Göteborgs universitet för att kartlägga hur man resonerade kring lärarutbildningens forskningsanknytning. Kartläggningen tillsammans med annat relevant material, låg till grund för utformandet av ett diskussionsunderlag. Underlaget behandlades vid UFL:s sammanträden i september samma år och skickades även ut till fakulteterna för synpunkter och kommentarer. I underlaget diskuteras inrättandet av en centrumbildning och en gemensam forskarutbildning med lärarexamen som behörighetsgrund.

”ARG-gruppen”

I samband med budgetarbetet hösten 2002 hade UFL inkommit med en skrivelse till GU:s styrelse med anhållan om att få ökad tilldelning av forskningsmedel för att kunna fullgöra det ansvar som nämnden åläggs vad gäller forskning/forskarutbildning. Universitetsstyrelsen beslutade mot bakgrund av skrivelsen vid sitt möte den 30 oktober 2002 att ge rektor i uppdrag ”att utarbeta förslag till definition av begreppet ansvar för grundläggande lärarutbildning och för forskning som knyter an till sådan utbildning, att utarbeta förslag till definition av begreppet grundläggande lärarutbildning samt att utarbeta förslag till definition av begreppet forskning som knyter an till grundläggande lärarutbildning.” (Göteborgs universitet. Styrelsen. Protokoll 8, sammanträdesdatum 2002-10-30, s 3).

Våren 2003 tillsattes en arbetsgrupp ledd av rektor Bo Samuelsson som kom att gå under benämningen ARG-gruppen. Gruppen bestod av representanter från Naturvetenskapliga fakulteten (Margareta Wallin), Humanistiska fakulteten (Alf Björnberg), Konstnärliga fakulteten (Hans Hedberg) och Utbildningsvetenskapliga fakulteten (Inga Wernersson) samt två representanter från UFL (Eva-Lena Dahl och Bo Rothstein). Inom ARG-gruppen fördes en konstruktiv diskussion kring lärarutbildningsknuten forskning/forskarutbildning. Slutligen kom man där fram till att det är rimligt att använda benämningen Utbildningsvetenskap som beteckning på lärarutbildningens forskningsområde. UFLs förslag om att inrätta ett Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning – CUL - sågs även det som en rimlig strategi för att utveckla lärarutbildningsrelevant forskning/forskarutbildning inom hela universitetet. Rektor Bo Samuelsson redovisade resultatet från ARG-gruppens möten vid Göteborgs universitetsstyrelses sammanträde den 11 juni 2003. I protokollet står följande:

Bo Samuelsson informerar [...] doktoranderna finns vid fakultetsnämnderna, de första 20 poängen av doktorandutbildningen skall vara gemensamma för alla doktorander. Inrättande av ett centrum för utbildningsvetenskap, CUL, föreslås vid UFL. Doktorander och handledare inom forskarutbildningsämnet, utbildningsvetenskap, tillhör centret. Vidare ingår externa aktörer från bl.a. skolan. Centret skall skapa identitet och samhörighet. Styrelsen uttalar sitt stöd för att rektor fullföljer detta arbete och kommer tillbaka till styrelsen med ett förslag. (Ur Göteborgs universitet. Styrelsen, Protokoll 6. Sammanträdesdatum 2003-06-11, s 8. Ej kursivering i original.).

Ansökan om forskarskola i samverkan

Parallellt med ARG-gruppen pågick arbetet med att främja forskningssamverkan med andra högskolor och kommuner. Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté hade i november 2002 inbjudit de särskilda organen för lärarutbildning vid de olika lärosätena att inkomma med ansökan om planeringsmedel för samverkansförsök. UFL svarade på inbjudan och beviljades medel för samverkansförsök kring en forskarskola med inriktning mot lärarprofessionsvetenskap. I ansökan presenterades idén om en centrumbildning som bas för en fakultetsövergripande forskarutbildning organiserad enligt en forskarskolemodell där även andra lärosäten och kommuner inbjuds att samverka.

Den 8 april 2003 samlades för första gången under ledning av UFLs forskningshandläggare en grupp bestående av UFLs forskningsgrupp och företrädare för Högskolan i Borås, Högskolan i Skövde och Högskolan i Trollhättan/Uddevalla. Överläggningarna handlade om hur man skulle kunna organisera och genomföra det förslag som UFL tagit fram beträffande inrättande av en forskarskola och en gemensam centrumbildning. Samverkansgruppen bjöd också in kommuner till en gemensam diskussion vid sitt andra möte. Gruppen företog också en studieresa till England för att se hur man där hanterat frågan om lärarutbildningens forskningsanknytning genom att inrätta så kallade ”educational doctorates”. I samverkansgruppens diskussioner tydliggjordes att det finns stort intresse för att delta i samverkan kring lärarforskning och det arbetssätt som utvecklades inom gruppen kunde sedan användas i det fortsatta förankringsarbetet.

”CUL-gruppen”

Mot bakgrund av ARG-gruppens diskussioner, samverkansgruppens arbete och universitetsstyrelsens positiva hållning beslutade UFL att gå vidare med att inbjuda representanter från GU:s olika fakulteter till gemensamma diskussioner kring hur man skulle kunna förverkliga CUL och en forskarutbildning med lärarexamen som behörighetsgrund.

Det första mötet med ”CUL-gruppen” ägde rum på Ågrenska villan den 22 augusti 2003, kl. 9–13 under ledning av UFLs forskningshandläggare. Vid mötet medverkade representanter från samtliga fakulteter som medverkar i lärarutbildningen, samt professor Mikael Alexandersson, Luleå tekniska universitet och Institutionen för pedagogik och didaktik, GU och Christina Kärrqvist, lärarrepresentant vid UFL.

Vid CUL-gruppens första möte presenterades och diskuterades UFLs strategidokument. Samtliga fakulteters representanter uttryckte intresse för att medverka i det fortsatta arbetet att organisera CUL och den nya forskarutbildningen. Vid detta och följande möten framfördes en rad konstruktiva synpunkter både på UFLs dokument och på CUL-gruppens uppgifter.

CUL:s inrättande

Beslut om att inrätta CUL som UFL:s forsknings- och forskarutbildningsnämnd samt att utlysa ett uppdrag som föreståndare för CUL togs av UFL i september 2003, med förbehållet att Göteborgs universitets styrelse ställde erforderliga medel till förfogande. Frågan om CUL och en forskarutbildning i Utbildningsvetenskap hade också som en följd av ARG-gruppens arbete, överlämnats till den nytillträdde rektorn för Göteborgs universitet Gunnar Svedberg. Ärendet behandlades därför av Göteborgs universitets styrelse vid två tillfällen under hösten 2003 och resulterade i att universitetsstyrelsen vid sammanträdet den 17 december 2003, fattade beslut beträffande CUL och att eftersträva ”ökade satsningar på forskning och forskarutbildning inom det aktuella området”.

Den 1 januari 2004 tillträdde CUL:s förste föreståndare, Mikael Alexandersson. Mellan oktober 2006 och juni 2009 var Jan Bengtsson vetenskaplig ledare för CUL och från 1 juli 2009 till sista december 2010 var Karin Fogelberg ledare för verksamheten. Sedan 1 januari 2011 har Mats Andersson ledningsuppdraget för CUL.

Sidansvarig: Linda Morgan|Sidan uppdaterades: 2017-05-11
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?